mysqli_connect(): (HY000/2002): Połączenie odrzucone Regulamin drukarni internetowej www.sklep.studiodar.pl

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.studiodar.pl

SPIS TREŚCI:

1.Postanowienia ogólne

 1. Usługi elektroniczne w aklepie internetowym
 2. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 3. Procedura Weryfikacji Zamówienia, rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę
 4. Pliki do druku
 5. Prawo autorskie i prawa pokrewne
 6. Sposoby i terminy płatności za produkt
 7. Termin wykonania umowy
 8. Reklamacja produktu
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 12. Postanowienia końcowe
 13. Polityka prywatności,

 

Sklep Internetowy www.sklep.studiodar.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.Postanowienia ogólne

1.1         Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.studiodar.pl prowadzony jest przez Drukarnię i agencję reklamową STUDIO DAR Bartosz Przybyła z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Powstańców śląskich 6, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń w Bielsku-Białej 43-300, ul. Powstańców śląskich 6, NIP 9372343020, REGON 241348920, adres poczty elektronicznej: zamowienia@studiodar.pl , numer telefonu: +48 33 443 20 60.

1.2         Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
(w rozumieniu Ustawy o Przedsiębiorcach) korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3         Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4         Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.studiodar.pl

SPRZEDAWCA – Drukarnia i agencja reklamowa STUDIO DAR Bartosz Przybyła z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Powstańców Śląskich 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń w Bielsku-Białej 43-300, ul. Powstańców śląskich 6, NIP 9372343020, REGON 241348920, adres poczty elektronicznej: zamowienia@studiodar.pl , numer telefonu: +48 33 443 20 60.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA - weryfikacja polegająca na konsultacji Zamówienia usługi z klientem, celem zrealizowania zindywidualizowanego Zamówienia.

2                Usługi elektroniczne w aklepie internetowym

2.1         W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@studiodar.pl lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała.
 • Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@studiodar.pl lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała.

2.7         Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.8         Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9         Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazany w Regulaminie) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@studiodar.pl
 • Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • Schemat procedury i warunków reklamacji oprócz warunków ogólnych w pkt 9, dostępny jest na: https://www.sklep.studiodar.pl/informacje/reklamacje-i-zwroty

3.Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1                    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem, drogą korespondencji mailowej na adres zamowienia@studiodar.pl wobec takiej formy Regulamin ma tożsame zastosowanie.

3.2                    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.2.1 Cena może być modyfikowana przez sprzedawcę w ramach prowadzonych programów rabatowych oraz innych działań promocyjnych dla wybranych grup klientów, wybranych grup produktów, wybranych usług oferowanych przez www.sklep.studiodar.pl dla swoich klientów.

3.3                    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.6                    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w Regulaminie. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.7                    Zamówienie złożone przez klienta droga mailową uznaje się za zawarcie umowy na odległość w drodze korespondencji mailowej, co wymaga zaakceptowania przez klienta tych samych zgód oraz zachowania procedur i schematów ustalonych w formularzu sklepu online. Klient zobowiązany jest postępować według informacji sprzedawcy dostosowując do procedur i schematów działania mających na celu zabezpieczenie poprawności realizacji złożonego zamówienia drogą mailową.

4.               Procedura Weryfikacji Zamówienia, rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę

 • Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzana jest przez Sprzedawcę niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 3 Dni Roboczych) Weryfikacja Zamówienia polegająca na konsultacji usługi z Klientem. W przypadku gdy w wyniku Weryfikacji Zamówienia okaże się, że złożone zamówienie wymaga wprowadzenia poprawek Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją Sprzedawcy i przesłania Sprzedawcy poprawionego Zamówienia na produkt będący usługą w ciągu 3 dni roboczych, chyba że strony ustalą inaczej.
 • Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie: zakończenia Weryfikacji Zamówienia (w razie braku konieczności wprowadzenia poprawek lub otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta poprawionego Zamówienia na produkt będący usługą zgodnie z uwagami Sprzedawcy przesłanymi Klientowi po przeprowadzeniu Weryfikacji Zamówienia (w razie konieczności wprowadzenia poprawek) lub otrzymania przez Sprzedawcę żądania Klienta rozpoczęcia realizacji Umowy Sprzedaży mimo braku pozytywnej Weryfikacji Zamówienia lub braku przesłania przez Klienta poprawionego Zamówienia na Produkt będący usługą.
 • Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umową Sprzedaży zgodnie ze złożonym Zamówieniem na Produkt będący usługą na podstawie wskazówek Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach procedury Weryfikacji Zamówienia.

 

 1. Pliki do druku

Złożenie zamówienia spersonalizowanego lub zamówienia no-name może wymagać złożenia dodatkowych informacji : uwagi do zamówienia, podczas składania zamówienia dla realizacji usługi „wydruk z własnego pliku” niezbędne jest także załączenie plików będących częścią zamówienia poprzez opcję „wgraj plik do zamówienia” dostępną na formularzu zamówienia lub dostarczenie plików poprzez serwisy zewnętrzne takie jak WeTranser. https://www.sklep.studiodar.pl/pomoc/jak-wgrac-pliki-do-zamowienia .

 

 • Kupujący wraz ze złożeniem zamówienia wysyła do Sklepu Internetowego pliki niezbędne do realizacji zamówienia z produktem spersonalizowanym indywidualnie.
 • Informacje dotyczące specyfikacji plików i ich przygotowania przed przesłaniem drukarni internetowej znajdują się na Stronie Internetowej w sekcji „Pomoc” w zakładkach „Jak przygotować plik do druku” oraz w zakładce „Makiety do pobrania” na stronie produktu.
 • Przesłane przez Klienta pliki podlegają weryfikacji / akceptacji przez  Sklep Internetowy pod względem technicznym i pod względem możliwości wykorzystania ich do druku.
 • Jeśli pliki nie spełniają wymagań technicznych lub innych uniemożliwiających wykorzystanie ich do druku w celu realizacji złożonego zamówienia, Sklep Internetowy może bezpłatnie dokonać drobnych niezbędnych korekt, o których Kupujący zostanie poinformowany oraz dostanie do akceptacji plik ze wskazaniem propozycji zmiamny. Sklep internetowy dokona drobnych korekt po zaakceptowaniu i potwierdzeniu tego faktu przez Klienta. 
 • Na życzenie Kupującego, Sklep Internetowy dokonać może dodatkowych znacznych korekt, bądź zmian w plikach, co wiązać się będzie z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie. W zależności od specyfiki dokonanych zmian dokonuje korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione ze Sklepem internetowym. W sytuacji braku akceptacji proponowanych zmian przez Sklep internetowy, brak przesłania nowych materiałów przez Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia z uznaniem winy Klienta, co może stanowić podstawę roszczenia ze strony Sklepu internetowego pokrycia kosztów pracy związanej z dokonaniem zmian w przesłanych plikach.
 • Korekty określony w pkt. 5.5 dotyczą się tylko i wyłącznie korekt graficznych, technicznych, i podobnych mających na celu dostosowanie przesłanych materiałów do możliwości produkcji wytworzenia zamówionego produktu, dostosowania wytworzenia produktu według możliwości parku maszynowego sprzedawcy, dostosowania wytworzenia produktu pod względem użytych materiałów, związanych z technologią wytworzenia produktu.
 • Po dokonaniu wszelkich niezbędnych zmian, pliki otrzymają status „Gotowe do realizacji”, co oznacza rozpoczęcie realizacji usługi.
 • Sklep Internetowy nie odpowiada za treści zawarte w plikach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. (Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Kupujący.) Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Sklep Internetowy może odmówić realizacji zamówienia.
 • Klient przesyłając treść, która może zawierać błędy jest za to odpowiedzialny, sprzedawca nie dokonuje korekty tekstu, w sytuacji takiej produkt finalny może zawierać błędy językowe, stylistyczne, literowe i tym podobne, za co odpowiedzialny jest Klient, produkt wytworzony ze wskazanymi bledami językowymi nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji, nie stanowi podstawy roszczeń klienta wobec sprzedawcy. Za przesłany materiał odpowiedzialność ponosi klient.
 • Aktualne informacje o zmianach statusu plików wysyłane będą Kupującemu na adres e–mail, z którego dokonał on zamówienia.
 • Pliki przesłane przez Kupującego archiwizowane są na serwerach lokalnych Sklepu Internetowego przez okres 1 miesiąca od czasu realizacji zamówienia do celów związanych z ewentualną reklamacją. Po tym okresie zostają one trwale usunięte z zasobów drukarni internetowej.
 • W sytuacji wadliwości plików przesłanych przez klienta ( pliki określone w pkt 5) termin realizacji może ulec wydłużeniu lub sprzedawca ma możliwość odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia, w sytuacji braku porozumienia z klientem w wyżej wymienionej sytuacji uznaje się winę klienta za nie zrealizowanie zamówienia i nie stanowi to podstawy roszczeń wobec sprzedawcy.

.      6. Prawo autorskie i prawa pokrewne

 • Adres domeny, pod którym jest dostępny Sklep internetowy, a także zawartość Serwisu internetowego podlegają ochronie prawnej. Poszczególne elementy Strony Internetowej mogą podlegać ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
 • Sklep Internetowy jest właścicielem własnych projektów graficznych prezentowanych na www.sklepdar.pl, jest on ich autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) i korzysta ze wszelkiej ochrony utworów w ramach tego aktu, jak również jest właścicielem projektów graficznych opracowanych indywidualnie na życzenie Klienta nie mających prezentacji w Sklepie internetowym, które są wykorzystane w celach realizacji złożonego zamówienia Klienta.
 • Sklep Internetowy realizując zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Kupującego. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji materiałów (plików) przekazanych Sklepowi Internetowemu w celu realizacji zamówienia Klienta.
 • Sklep Internetowy nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.
 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.
 • Klient przesyłając do Sklepu Internetowego pliki wyraża jednocześnie zgodę na ich zwielokrotnianie.
 • Przeniesienie Praw autorskich może nastąpić po przez zawarcie umowy Klienta ze Sklepem Umowa sporządzana na wniosek Klienta, zapisu umowy będą określać:

 

„ § 1

 

 1. Autor oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) jest twórcą dzieła.
 2. Autor oświadcza, że dzieło zostało przez niego wykonane, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego, a także, że może rozporządzać prawami autorskimi do dzieła w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy.
 3. Autor oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do dzieła nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

 • 2
 1. Przepisami niniejszej umowy Autor przenosi na Nabywcę autorskie prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji:
 2. utrwalanie,
 3. zwielokrotnianie dowolną techniką, wytwarzanie egzemplarzy dzieła bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu,
 4. wprowadzanie do obrotu (w tym użyczanie, najem, dzierżawa) oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono wyniki bez ograniczeń ilościowych przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców,
 5. nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego,
 6. prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty.
 7. Od chwili zawarcia umowy Nabywca ma prawo do dalszej odsprzedaży praw autorskich do dzieła w zakresie, w którym nabył je przepisami niniejszej umowy.
 8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła, w jakim znajduje się on w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich.
 9. Autor zobowiązuje się nie wykonywać praw autorskich do dzieła w stosunku do Nabywcy (i jego następców prawnych - opcjonalnie) przez czas trwania niniejszej umowy.

 

 • 3

 

 1. Autor przenosi na Nabywcę prawa do ingerowania w strukturę dzieła, dokonywania opracowań adaptacji, tłumaczeń i utworów zależnych.
 2. Jedynie po stronie Nabywcy leży prawo do publikowania dzieła. Nabywca ma prawo dokonywania publikacji we własnym zakresie, na potrzeby akcji promocyjnych i do własnego użytku.

 

 • 4

 

Autor oświadcza, że dzieła, do których prawa są przenoszone niniejszą umową, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej. 

 

 

 • 5

 

 1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące przerabiania i publikowania dzieła.
 2. Autor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i struktury przedsiębiorstwa Nabywcy, które poznał w trakcie przygotowań do zawierania niniejszej umowy.  
 3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej umowy.”

 

6.9                    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w RegulaminIE. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

7                Sposoby i terminy płatności za produkt

7.1         Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej PayU
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
 • PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
 • Termin płatności:
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dnia roboczego kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • Brak wpłaty w terminie określonym w pkt 7.6.2 oznacza rezygnację klienta ze złożonego zamówienia.
  • Za płatność dokonaną uznaje się wpływ przelewu na konto bankowe Sklepu internetowego.

7.6.4    Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

8                Termin wykonania umowy

8.1         Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2         Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8.3         Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Na życzenie klienta produkt przygotowany do odbioru osobistego w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniem może zostać opakowany w sposób przewidziany przez sprzedawcę w zależności od produktu jednak za dodatkową opłatą, która nie jest wliczona w cenę produkty. Koszt dodatkowego pakowania jest indywidualni e określany przez sprzedawcę w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i może zostać doliczony do ceny produktu. Produkt pakowany na życzenie klienta w chwili odbioru osobistego z siedziby sprzedawcy bez uprzedniego uzgodnienia w procesie składania zamówienia podlega opłacie w formie gotówki wg indywidualnego określenia jego kosztu na miejscu w chwili odbioru.

8.3.1Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia (odbiór osobisty) z siedziby sprzedawcy w terminie potwierdzonym przez sprzedawcę w procesie złożenia zamówienia przez klienta jednak nie później jak do pięciu dni roboczych dodatkowo po terminie wyznaczonym.

8.3.2Po upływie wyznaczonego terminu odbioru osobistego w siedzibie sprzedawcy z uwzględnieniem dodatkowych pięciu dni roboczych sprzedawca uznaje zamówienie za porzucone przez klienta.
Nie odebrane zamówienie, uznane za porzucone przez klienta stanowi podstawę do obciążenia klienta przez sprzedawcę kosztami wytworzenia zrealizowanego zamówienia a nie odebranego przez klienta w wyznaczonym terminie.

8.4         Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Przesyłka pocztowa,
 • Przesyłka kurierska,
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Powstańcow Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 16:00.

8.8         Termin dostawy Produktu do Klienta oraz termin wykonania usługi dla Klienta nie są terminami tożsamymi. Termin dostawy jest czasookresem określonym i zależnym od firmy dokonującej dostawy, stosowne terminy dostępne są na stronach internetowych firm kurierskich za pośrednictwem których są realizowane.

 • W przypadku Produktów spersonalizowanych jest on ustalany indywidualnie, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano szacowany termin realizacji, co nie jest jednoznaczne z terminem wykonania produktu.
 • W przypadku Produktów będących usługami jest on ustalany indywidualnie, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano określony termin.
 • Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku Produktów będących z wyboru Klienta do odbioru osobistego w siedzibie sprzedawcy, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie ustalany indywidualnie, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano termin realizacji. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, Klient zostanie dodatkowo poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę.
 • W przypadku Produktów będących usługami jest on ustalany indywidualnie, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano określony termin.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia z powodu czynników nie zależnych od niego, sytuacja taka nie stanowi podstawy do roszczeń klienta wobec sprzedawcy.
 • Klient jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia i weryfikacji otrzymanej przesyłki, a w szczególności produktu pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem, informacjami sprzedawcy pod względem ewentualnych zmian mających wpływ na efekt końcowy wytworzonego produktu :
 • dopasowanie brytów;
 • czy wzór na brytach współgra tworząc kontynuację wzoru;
 • zgodność kolorystyczną poszczególnych brytów (fototapety) - ze względu na różnice, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologie druku, porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie;
 • poprawność rozmiaru;
 • czy materiał jest prawidłowy;
 • czy wydruk nie posiada uszkodzeń mechanicznych;
 • ilości sztuk;
 • czy po podświetleniu kolorystyka i jakość druku jest odpowiednia (w przypadku druku na materiałach do podświetleń).
  • Produktu należy sprawdzić przed jego montażem lub rozpoczęciem jego użytkowania.
  • Szkody i wady powstałe na skutek nieprawidłowych lub nieumiejętnych działań Kupującego w trakcie montażu lub użytkowania towaru, nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy.

9    Reklamacja produktu

9.1         Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

9.2         Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

9.3         Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

9.4         Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.5         Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9.6         Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:  ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała.

9.7         Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

10        Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

10.2   Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.3   Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

10.4   Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

11        Prawo odstąpienia od umowy

11.1   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@studiodar.pl, oraz z wykorzystanie formularza:

11.3   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w Regulaminie . Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

11.4   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od dnia zawarcia umowy.

11.5   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

11.6   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.7   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała.

11.8   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.9   Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11.13                    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę / produkt za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia umowy sprzedaży jest Produkt nieprefabrykowany, produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.15                    Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 sierpnia 2022 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12        Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

12.1   Niniejszy Regulamin oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 sierpnia 2022 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12.2   Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12.3   Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.4   Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki jak również w terminie wykonania usługi / produktu wynikłych z czynników na które nie miał wpływu i nie były jego umyślnym działaniem w złej wierze.

12.5   Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13        Postanowienia końcowe

13.1   Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2   Zmiana Regulaminu:

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu Cywilnego, W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

13.3   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.